Ban chỉ huy quân Sự TX.Thuận An: Tổ chức hội thi “Trụ sở chính quy xanh - sạch - đẹp” năm 2019