TIN MỚI

recent

Lực lượng vũ trang thủ đô thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

Lực lượng vũ trang thủ đô thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

Trong những năm tới, lực lượng vũ trang Thủ đô tiếp tục đoàn kết, thống nhất, tập trung nâng cao hiệu quả tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện...
Hà Nội là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia; đồng thời, là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại - địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng. Với đặc điểm đó, bên cạnh những điều kiện thuận lợi, Hà Nội phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhất là trong giải quyết các vấn đề xã hội, quốc phòng, an ninh, bởi đây là một trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch.

Nhận thức rõ điều đó và trên cơ sở quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm, tư duy mới về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đảng, những năm qua, lực lượng vũ trang Thủ đô đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện tốt chức năng tham mưu và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng. Nhờ đó, nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ, “thế trận lòng dân” trên địa bàn Thành phố được xây dựng ngày càng vững chắc, phù hợp với yêu cầu và đặc thù của Thủ đô; hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quốc phòng được nâng lên. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; tuyển sinh quân sự; công tác hậu phương Quân đội,... có nhiều đổi mới, hoàn thành tốt mục tiêu, yêu cầu đề ra và chỉ tiêu được giao1. Lực lượng vũ trang Thủ đô được xây dựng vững mạnh, có chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng cao; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng xử lý thắng lợi các tình huống quốc phòng, an ninh, thiên tai, cháy nổ, tìm kiếm, cứu nạn2 trên địa bàn. Qua đó, trực tiếp góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để Hà Nội phát triển toàn diện, tương xứng với tầm vóc, vị thế của Thủ đô anh hùng, ngàn năm văn hiến.


Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái kiểm tra Trường Quân sự

Bên cạnh kết quả đạt được, nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhất là về xây dựng khu vực phòng thủ chưa đầy đủ. Việc tận dụng kết quả của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, v.v.

Trong những năm tới, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng, bảo vệ Thủ đô tiếp tục có sự phát triển. Bên cạnh những thuận lợi, các thế lực thù địch tiếp tục chống phá quyết liệt với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; tình hình thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, vấn đề giao thông, mặt trái của kinh tế thị trường, tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn diễn biến phức tạp, v.v. Những yếu tố đó không chỉ là khó khăn, thách thức, mà còn đặt ra yêu cầu rất cao đối với lực lượng vũ trang Thủ đô trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Để bảo vệ vững chắc “trái tim” của cả nước, lực lượng vũ trang Thủ đô tiếp tục đoàn kết, thống nhất, triển khai đồng bộ các nội dung, giải pháp; trong đó, tập trung vào một số nội dung cơ bản sau.

Một là, nâng cao hiệu quả tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (sau đây gọi tắt là Bộ Tư lệnh) tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị về công tác quân sự, quốc phòng của Đảng, trực tiếp là của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và bám sát đặc điểm địa bàn, chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, tham mưu đúng, trúng, kịp thời, đồng bộ, giúp Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, hiệu quả các mặt công tác quân sự, quốc phòng. Trong đó, tập trung tham mưu cho Thành phố ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động, kế hoạch, hướng dẫn công tác quân sự, quốc phòng địa phương; đẩy mạnh kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại; thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn 2030, gắn với củng cố thế trận, tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ, lực lượng vũ trang Thành phố vững mạnh. Đặc biệt, coi trọng tham mưu cho Thành phố nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành trong thực hiện công tác quân sự, quốc phòng, tạo cơ chế thuận lợi huy động các nguồn lực, nhất là nguồn lực kinh tế, nguồn lực khoa học công nghệ vào xây dựng các tiềm lực khu vực phòng thủ, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Thủ đô cả trước mắt và lâu dài.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, nhất là cơ quan quân sự các cấp “bám sát thực tiễn, nhạy bén phát hiện, mạnh dạn tham mưu, đề xuất” với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; công tác chính sách, hậu phương Quân đội; đền bù đất đai, giải quyết các thủ tục pháp lý về đất quốc phòng, quyết tâm giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc, không để nổi cộm. Đặc biệt, tập trung tham mưu điều chỉnh, bổ sung kịp thời hệ thống quyết tâm, phương án: tác chiến phòng thủ, A2, chống khủng bố, bảo vệ các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; nâng cao năng lực nắm, dự báo, đánh giá tình hình, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp đưa ra đối sách, biện pháp phù hợp, nhằm ngăn ngừa, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, quyết tâm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô, không để bị động, bất ngờ.


Lực lượng dân quân tự vệ luyện tập bắn súng

Hai là, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Lực lượng vũ trang Thủ đô, trước hết là cơ quan quân sự các cấp phát huy vai trò là cơ quan thường trực của các hội đồng, ban chỉ đạo trong kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện công tác quân sự, quốc phòng ở cấp mình. Bộ Tư lệnh tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng và toàn dân, nhất là cán bộ chủ trì trong hệ thống chính trị, chức sắc, chức việc tôn giáo, học sinh, sinh viên, tạo chuyển biến rõ nét hơn nữa về nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân đối với nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Từ kết quả, kinh nghiệm đã đạt được, các đơn vị lực lượng vũ trang Thủ đô tiếp tục thực hiện tốt chức năng “đội quân công tác”, tích cực tiến hành công tác dân vận, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Bộ đội và dân quân Thủ đô chung sức xây dựng nông thôn mới”, giúp dân xóa đói giảm nghèo, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, v.v. Qua đó, xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, “thế trận lòng dân” vững chắc ngay từ cơ sở, tạo tiền đề cho thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Tư lệnh và cơ quan quân sự các cấp tiếp tục phối hợp rà soát, thẩm định chặt chẽ các quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, đảm bảo cho Thành phố luôn kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh. Đồng thời, chủ động khảo sát, xây dựng kế hoạch động viên cho quốc phòng; chỉ đạo, hướng dẫn các quận, huyện, thị xã, các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch bảo đảm nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh, có tính khả thi, phù hợp với điều kiện, đặc thù của Thành phố. Bộ Tư lệnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW, gắn với Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chiến lược Quốc phòng Việt Nam, Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng,...; tập trung xây dựng thế trận quân sự khu vực phòng thủ các cấp cơ bản, vững chắc, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đặc điểm địa bàn, cách đánh sở trường của lực lượng vũ trang Thủ đô và thế trận tác chiến phòng thủ chiến lược. Quá trình thực hiện, các địa phương gắn xây dựng khu vực phòng thủ với phòng thủ dân sự; ưu tiên đầu tư ngân sách hợp lý xây dựng sở chỉ huy, căn cứ chiến đấu, các chốt chiến dịch, khu vực phòng thủ then chốt, căn cứ hậu cần, kỹ thuật,... hình thành thế trận rộng khắp, liên hoàn, vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của Thủ đô.

Ba là, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh. Bộ Tư lệnh tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền Thành phố chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, có chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, luôn nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đối với lực lượng thường trực, xây dựng theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, đảm bảo “tinh, gọn, mạnh”. Tổ chức đột phá kết hợp huấn luyện với thực hiện nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, xây dựng nét đẹp văn hóa người chiến sĩ Thủ đô; chú trọng huấn luyện, diễn tập bảo đảm cho bộ đội chủ lực đạt đến trình độ tinh nhuệ về chính trị và chuyên môn quân sự, có khả năng phối hợp tác chiến hiệu quả trong địa bàn Thành phố. Đồng thời, xây dựng cơ quan quân sự các cấp vững mạnh, hoàn thành tốt chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Về lực lượng dân quân tự vệ, tiếp tục xây dựng “vững mạnh, rộng khắp” theo Luật Dân quân tự vệ và Kế hoạch xây dựng Lực lượng dân quân tự vệ của Thành phố giai đoạn 2016 - 2020, bảo đảm có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao; chú trọng đào tạo cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn và xây dựng lực lượng dân quân tự vệ ở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Đẩy mạnh huấn luyện, diễn tập, nâng cao khả năng phối hợp hoạt động trong khu vực phòng thủ, nhất là phối hợp với các lực lượng xung kích thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống cháy, nổ, tìm kiếm, cứu nạn. Đối với lực lượng dự bị động viên, tập trung xây dựng vững mạnh, kết hợp chặt chẽ giữa đăng ký, quản lý con người, phương tiện với tổ chức huấn luyện, diễn tập đầy đủ theo quy định; chú trọng kiểm tra nắm chắc biến động để có biện pháp động viên, huy động, mở rộng lực lượng, phương tiện của nền kinh tế bổ sung cho các đơn vị thường trực khi cần thiết.

Quán triệt sâu sắc nhiệm vụ và vinh dự, trách nhiệm được giao, lực lượng vũ trang Thủ đô tiếp tục nỗ lực phấn đấu cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ vững chắc địa bàn, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại.

Thiếu tướng NGUYỄN HỒNG THÁI, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội
Theo tapchiqptd.vn
____________

1 - Năm 2018, Hà Nội hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, trong đó 40,7% có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, v.v.

2 - Năm 2018, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã huy động 4.431 lượt bộ đội thường trực, 15.759 lượt dân quân tự vệ và 185 lượt phương tiện tham gia xử lý 358 vụ thiên tai, cháy nổ, tìm kiếm, cứu nạn.
Lực lượng vũ trang thủ đô thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới. Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 6/28/2019 Rating: 5
Bản quyền thuộc về Dân quân tự vệ Việt Nam online ! © 2018
Phát triển bởi DQTV

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.