Dưới góc độ xã hội sẽ tạo nên phản ứng tiêu cực từ người dân, vì họ cho rằng khi tham gia lực lượng dự bị động viên chỉ có nghĩa vụ không có quyền lợi gì. Vì vậy, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc thêm để có quy định phù hợp