Trong chuyến kiểm tra công tác PKND vừa qua tại thành phố Hải Phòng, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam- Phó Trưởng ban Chỉ đạo PKND Trung ương ghi nhận và đánh giá cao kết quả triển khai công tác PKND các cấp của thành phố; yêu cầu địa phương tiếp tục làm tốt hơn công tác giáo dục, tuyên truyền để mỗi người dân đều thấm sâu ý nghĩa của công tác PKND, chung sức đồng lòng bảo vệ vững chắc vùng trời và các mục tiêu trọng yếu trên địa bàn thành phố cảng.vttpkssvd