Toàn văn Dự thảo Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) trình quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV (tháng 5/2019))