Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trực tiếp là Tổng Quân ủy và Bộ Tổng Tư lệnh, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam đã chỉ đạo các lực lượng vũ trang cùng toàn dân ta làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược, lập lại hòa bình ở miền Bắc. Thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ bắt nguồn từ nhiều nhân tố, trong đó có sự đóng góp to lớn của Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam; thể hiện tài mưu lược, sáng suốt, nhạy bén, kịp thời của “cơ quan quân sự cơ mật của đoàn thể (Đảng), là cơ quan quan trọng của Quân đội” [1] .