Từ ngày 25.6, sẽ có nhiều thay đổi quan trọng mà mỗi cán bộ, công chức cấp xã cần biết như có bằng giỏi được tuyển thẳng vào công chức, người hoạt động không chuyên trách được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, tăng phụ cấp kiêm nhiệm...