Thực hiện Kết luận số 41-KL/TW, ngày 31/3/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên (DBĐV), từ năm 2011 – 2012, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Đảng ủy Quân sự tỉnh tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn 14 xã, phường, thị trấn có tiểu đội dân quân thường trực biên giới và trung đội dân quân cơ động để thực hiện thí điểm thành lập 14 chi bộ quân sự.