UBQPAN thấy rằng, việc quy định Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã là sỹ quan Quân đội ngay từ thời bình là vấn đề lớn, vì sẽ tăng biên chế, kinh phí bảo đảm nên đề nghị Ban soạn thảo cần nghiên cứu và báo cáo cụ thể về nội dung này. Ngoài ra, cần rà soát, sắp xếp, quy định các nội dung khác của điều này cho phù hợp với tình hình thực tiễn và bảo đảm tính khả thi.