Ngày 30/5, tại phiên thảo luận về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KTXH & NSNN 2018, tình hình thực hiện những tháng đầu năm 2019; và quyết toán NSNN 2017, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Lê Vĩnh Tân đã giải trình làm rõ các nội dung về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã.