Tiếp tục Chương trình Phiên họp thứ 33, chiều ngày 11/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành cho ý kiến về dự án Luật Lực lượng dự bị động viên. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành nội dung thảo luận.