Từ thực tiễn hoạt động giám sát việc thực hiện Luật Dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng vừa qua, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đưa ra một số đề xuất, kiến nghị trong việc sửa đổi Luật.