Để thuận tiện đưa hình ảnh người chiến sĩ dân quân tự vệ của từng địa phương lên website. Chúng tôi khuyến khích các đồng chí là chiến sĩ, cán bộ trong ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn gửi tin bài hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ về cho chúng tôi. Với mô hình thông tin trực tiếp từ địa phương sẽ tạo một phương tiện tinh thần cho lực lượng ta hoạt động tốt hơn, vừa để phổ biến hình ảnh chiến sĩ dân quân, vừa là mặt tinh thần tạo động lực cho lực lượng và là nơi thông tin kịp thời cho lực lượng nắm bắt. Các đồng chí có thể gửi bài viết cho chúng tôi qua địa chỉ email: quansukhoa3@gmail.com hoặc gửi bài trực tiếp trên fanpage : fb.com/csDQTV