Ban chỉ huy quân sự thành phố Hà Tĩnh tổ chức Hội thao huấn luyện cho lực lượng dân quân cụm I năm 2019. Tham gia Hội thao có lực lượng dân quân của 6 phường, xã gồm: phường Trần Phú, Thạch Linh, Hà Huy Tập, Nam Hà, Nguyễn Du và xã Thạch Bình được diễn ra từ ngày 19 đến ngày 29 tháng 3 năm 2019.