Đầu năm 2019, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã An Khê (Gia Lai) đã đưa Trung tâm Huấn luyện tổng hợp vào hoạt động. Với cơ sở vật chất được đầu tư khá bài bản, Trung tâm đã góp phần giúp Ban Chỉ huy Quân sự thị xã nâng cao chất lượng huấn luyện, từng bước xây dựng đơn vị nền nếp, chính quy.