Cùng với chủ động tham mưu giúp Cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) Phường 3, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận, an sinh xã hội, giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn.