Thảo luận về vấn đề vị trí, chức năng, tổ chức hoạt động của dân quân tự vệ, các thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho rằng cần quy định cụ thể, rõ ràng hơn nữa về nội dung này tại Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi).