Bộ Quốc phòng đang Dự thảo Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi), dự kiến có hiệu lực thi hành từ năm 2020, trong đó sửa đổi, bổ sung một số điểm mới về chế độ phụ cấp, BHXH, BHYT đối với cán bộ dân quân tự vệ.