Mục tiêu đến năm 2021, là sẽ thực hiện chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang... Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến hoàn thiện Dự thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức, để trình Chính phủ.