Nếu quy định sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam tại ngũ đảm nhiệm Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngay từ thời bình sẽ làm tăng 11.162 sĩ quan và tăng ngân sách nhà nước hằng năm bảo đảm tiền lương, phụ cấp, quân trang cho sĩ quan là 1.024 tỷ đồng ; đồng thời, làm dôi dư và phát sinh giải quyết chế độ, chính sách cho 11.162 công chức đảm nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, không phù hợp với Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.