Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá, hồ sơ trình dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) được chuẩn bị tương đối công phu, đảm bảo tiến độ, nội dung rõ ràng, nêu nên được sự cần thiết cũng như những nội dung quan trọng của Luật sửa đổi.