TIN MỚI

recent

Lực lượng dân quân tự vệ - 84 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Lực lượng dân quân tự vệ - 84 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Từ thực tiễn trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) luôn là thành phần quan trọng của lực lượng vũ trang (LLVT), là lực lượng quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và trong khu vực phòng thủ. Trong những năm qua, các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp luôn quán triệt quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tổ chức, xây dựng DQTV; đồng thời nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức, xây dựng, củng cố lực lượng DQTV là nguồn hậu bị cho quân đội.


Lực lượng dân quân tự vệ tham gia huấn luyện. Ảnh: Đặng Thạch

Ôn lại truyền thống

Ngày 28-3-1935, Đại hội lần thứ nhất của Đảng được tổ chức tại Ma Cau (Trung Quốc) đã thông qua Nghị quyết về đội tự vệ; tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa VIII thông qua Luật DQTV quy định ngày 28-3 hàng năm là Ngày truyền thống của DQTV Việt Nam. Trải qua 84 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, DQTV luôn là thành phần quan trọng của LLVT nhân dân Việt Nam. DQTV giữ vai trò chiến lược trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta trước đây.

Vị trí, vai trò chiến lược của lực lượng DQTV đã được cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp khẳng định: “DQTV là lực lượng chiến lược cơ bản, gắn liền với nhân dân, là cơ sở của LLVT nhân dân, ý nghĩa ấy ngày càng quan trọng và sâu sắc, đòi hỏi phải nghiên cứu và phát triển lực lượng”.

Trước Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, trong suốt quá trình vận động cách mạng lâu dài, Đảng ta rất quan tâm đến việc xây dựng các đội du kích, tự vệ. Sinh ra từ phong trào đấu tranh cách mạng của công nhân và nông dân, các đội du kích, tự vệ đều lấy cơ sở sản xuất và phong trào đấu tranh của quần chúng làm nơi xây dựng lực lượng vững mạnh, dựa vào các tổ chức chính trị của quần chúng để hoạt động, nên ngày càng phát triển nhanh chóng và đã có tác dụng tích cực trong việc bảo vệ, thúc đẩy, cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng. Trong Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945, các đội du kích cùng các tổ chức tự vệ các miền Bắc, Trung, Nam được vũ trang làm nòng cốt cùng toàn dân đánh địch ở địa phương, cơ sở; đồng thời, kết hợp chặt chẽ đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang, giành chính quyền trong cả nước.

Đặc biệt, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tính chất của cuộc chiến tranh đã được đẩy lên cao trào, vô cùng ác liệt, địch đã sử dụng nhiều vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, DQTV vẫn là hình thức tổ chức thích hợp nhất để thực hiện vũ trang toàn dân, thực hiện “Toàn dân vi binh”, “Toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến”. Chiến tranh du kích phát triển rộng khắp và mạnh mẽ, hình thức tác chiến du kích vô cùng phong phú, thành tích của DQTV miền Nam rất to lớn. Thực tiễn đó cũng một lần nữa chứng minh trong cuộc chiến tranh mà kẻ địch xâm lược có sử dụng vũ khí và trang bị kỹ thuật hiện đại, DQTV vẫn đóng vai trò là một thành phần quan trọng của LLVT nhân dân Việt Nam.

Phát huy vai trò trong khu vực phòng thủ

Xác định được vai trò to lớn của lực lượng DQTV, các cấp ủy, chính quyền ngoài việc sử dụng DQTV vào nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, còn phát huy vai trò của DQTV vào trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Phát triển kinh tế theo hướng bền vững gắn với giải quyết vấn đề xã hội, để cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là nhân dân vùng sâu, vùng kháng chiến cũ. Các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện các giải pháp đề ra trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của UBND tỉnh. Từ đó, việc kết hợp phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng, an ninh từng bước phát huy có hiệu quả, đáp ứng hài hòa giữa xây dựng, phát triển kinh tế gắn với củng cố xây dựng khu vực phòng thủ.

Theo số liệu thống kê của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đến nay, toàn tỉnh có tổng số lực lượng DQTV gần 21.000, đạt tỷ lệ 1,66% so với dân số. Trong đó dân quân đạt 83,83%, tự vệ đạt 16,17%; đảng viên đạt tỷ lệ 24,89% so với tổng số DQTV; đoàn viên đạt tỷ lệ 70,07%. Năm 2018, dân quân các xã, phường, thị trấn phối hợp với công an, biên phòng thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát trên 17 ngàn cuộc, có gần 40 ngàn lượt lực lượng tham gia, bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày lễ, Tết, các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể các cấp xác định việc xây dựng khu vực phòng thủ là yêu cầu nhiệm vụ chiến lược quan trọng của ngành, địa phương mình; xác định đầy đủ vị trí, vai trò, nhiệm vụ, nội dung xây dựng khu vực phòng thủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quá trình xây dựng khu vực phòng thủ luôn gắn với phòng chống có hiệu quả âm mưu “diễn biến hòa bình”. Xây dựng củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên; lấy xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, xây dựng xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện làm nền tảng, gắn bó chặt chẽ liên hoàn với các thành phần thế trận khu vực phòng thủ cấp huyện, cấp tỉnh tạo sức mạnh tổng hợp.

Quốc Hùng
Báo đồng khởi
Dân quân tự vệ Việt Nam dẫn tin. 
Lực lượng dân quân tự vệ - 84 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 4:01 PM Rating: 5
Bản quyền thuộc về Dân quân tự vệ Việt Nam online ! © 2018
Phát triển bởi DQTV

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.