Ngày đầu tháng 3, chúng tôi có dịp đến Công ty May Hòa Thọ (Khu công nghiệp Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).