Việc ý kiến đề xuất xuất đưa sĩ quân quân đội về đảm nhiệm chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn sẽ nảy sinh các vấn đề sau: