Theo dự thảo Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) vừa được Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 32, dân quân tự vệ biển khi làm nhiệm vụ trên biển được hưởng phụ cấp đặc thù đi biển. Khi làm nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ hải đảo, vùng biển được hưởng tăng thêm trợ cấp ngày công lao động, tiền ăn. Theo Cơ quan soạn thảo, đây là 1 nội dung mới được xây dựng nhằm động viên, khuyến khích công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV biển. Tuy nhiên, các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng cần nghiên cứu để phù hợp với Nghị quyết Trung ương về cải cách tiền lương.