Theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, Quốc hội sẽ cho ý kiến về 2 dự án Luật liên quan đến lĩnh vực Quốc phòng, đó là Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) và Luật Lực lượng dự bị động viên. Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội được giao nhiệm vụ chủ trì thẩm tra 2 dự án Luật này.