Năm 2018 đi qua với nhiều thành tích của lực lượng vũ trang (LLVT) trên mọi lĩnh vực công tác; các chương trình huấn luyện, kế hoạch công tác được triển khai đầy đủ, đạt hiệu quả cao, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái