Bằng những cách làm sáng tạo, thiết thực cùng sự tham gia tích cực, trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ ở tỉnh Vĩnh Long đã có nhiều chuyển biến tích cực; góp phần nâng cao ý thức, tính tự giác trong chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) của người dân. Việc làm tốt công tác hậu phương quân đội ở Vĩnh Long tạo sự yên tâm, tin tưởng đối với gia đình và thanh niên lên đường thực hiện NVQS.