Với phương châm "03 sạch", tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" đã thực hiện nhiều kế hoạch khủng bố, phá hoại nhằm vào Việt Nam.