Năm 2018, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Trà Cú đã khắc phục mọi khó khăn, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua trong lực lượng vũ trang (LLVT) huyện với chủ đề:“Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, quyết thắng” và xác định thêm nội dung“Tăng cường kỷ luật, kỷ cương gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện”. Đồng thời, Ban Chỉ huy xác định nội dung đột phá của LLVT huyện là “Duy trì nghiêm điều lệnh Quân đội, phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao”; các nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương. Cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng,…Từ đó, cổ vũ động viên LLVT huyện ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu thi đua, góp phần hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2018.