Thế nào là lao động chính trong gia đình để tạm hoãn nghĩa vụ quân sự?