Từ ngày 21 đến 24- 1, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Ninh tổ chức tập huấn cán bộ dân quân tự vệ năm 2019 cho hơn 100 cán bộ dân quân tự vệ là các Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng DQCĐ, Tiểu đội trưởng DQTV tại chỗ, Tiểu đội trưởng các binh chủng, Thôn (khu) đội trưởng.