Năm 2018, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Kế Sách tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương (QSQPĐP). Đạt kết quả trên, nhờ Đảng ủy và Ban CHQS huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác QSQPĐP, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội địa phương.