Chị của ông Thái Hoàng Giang (Trà Vinh) là giáo viên, trong 6 năm gần nhất chị ông đạt 1 danh hiệu lao động tiên tiến và 5 danh hiệu chiến sĩ thi đua. Chị ông đang hưởng lương bậc 4, hệ số 3,33; thời gian tính nâng bậc lương từ ngày 1/11/2015. Vừa qua nhà trường có đề nghị gửi Phòng Nội vụ huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh về việc nâng bậc lương trước hạn 12 tháng. Theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV, ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ và xét thành tích và tiêu chuẩn thì chị của ông Giang được nâng lương trước 12 tháng.