Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự (QPQS) là động lực quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Nhận thức sâu sắc vấn đề này, trong thời gian qua, Ban CHQS thị trấn Hòa Hiệp Trung đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền quán triệt, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ QPQS địa phương, xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, rộng khắp, đặc biệt chú trọng xây dựng lực lượng “sao vuông” biển đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới