Nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ quân sự cơ sở ở tỉnh Nam Định