Nghị định số 47/2017/NĐ-CP, ngày 24/4/2017 của Chính phủ, quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.