Chính phủ vừa ban hành Nghị định 02/2019/NĐ-CP về phòng thủ dân sự. Nghị định quy định nguyên tắc tổ chức, nhiệm vụ, hoạt động phòng thủ dân sự; bảo đảm phòng thủ dân sự; trách nhiệm của các Bộ, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân các cấp về phòng thủ dân sự.