Là quận trung tâm của Thành phố Hồ Chí Minh, những năm qua Quận 1 luôn hoàn thành tốt công tác quốc phòng quân sự địa phương, trong đó có công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Với những biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả, tích cực đổi mới nội dung và hình thức tiến hành, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của Quận 1 đang ngày càng đạt hiệu quả cao.