Luật Quốc phòng 2018 số 22/2018/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 08/06/2018 và sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.