Nhằm xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, kết hợp quốc phòng - an ninh với kinh tế - xã hội, trong năm 2018, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động về nội dung này. Trên cơ sở đó, các cấp, ngành và địa phương cụ thể hóa thành các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể trong nghị quyết, kế hoạch và chương trình hành động của cấp mình và triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao.