Nhờ tổ chức triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua Quyết thắng, gắn với thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, năm 2018 của LLVT huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) đã có sự bứt phá, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, trở thành lá đơn vị lá cờ đầu trong phong trào Thi đua Quyết thắng của LLVT tỉnh Hưng Yên.lcdtptnncgggvvb