TIN MỚI

recent

Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2018

Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2018

Ngày 10-1, tại Hà Nội, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân, tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy T.Ư dự và chỉ đạo Hội nghị. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì Hội nghị.
Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2018

Dự Hội nghị có, các đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư; Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Thượng tướng Lương Cường, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan T.Ư; các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.
Hội nghị đánh giá, năm 2018, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân triển khai toàn diện các nhiệm vụ; trong đó tập trung đột phá thực hiện tám nhiệm vụ trọng tâm, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác. Nổi bật là, thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình; chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước có đối sách xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đường lối, pháp luật về quân sự, quốc phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài. Toàn quân thực hiện tốt vai trò nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội; toàn quân đoàn kết, thống nhất, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, gắn bó mật thiết, giữ vững niềm tin và uy tín với nhân dân. Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được mở rộng, đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: ĐĂNG KHOA
Năm 2019, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tập trung chỉ đạo đánh giá chính xác, dự báo đúng tình hình, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước có đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là trên các hướng chiến lược, địa bàn chiến lược; bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, ngay từ đầu năm 2018, Thường vụ Quân ủy T.Ư, Lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã xác định tám nhiệm vụ trọng tâm để định hướng cho toàn quân thực hiện. Các cấp đã cụ thể hóa, có nhiều biện pháp sáng tạo trong tổ chức thực hiện, tạo được chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực công tác. Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời đề xuất các chủ trương, đối sách đúng đắn, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Hoàn thành tốt việc nghiên cứu, đề xuất với Bộ Chính trị ban hành các chiến lược, đề án; đặc biệt là: Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự Việt nam, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia. Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng đã tập trung chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập; coi trọng huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật, sức cơ động, làm chủ vũ khí trang bị mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện có hiệu quả công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, đẩy mạnh hợp tác cả song phương và đa phương.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng, năm 2018, công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Quân đội đạt nhiều kết quả tốt. Các tổ chức đảng chăm lo xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, gương mẫu thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của tổ chức đảng và vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng cao.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy T.Ư duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: ĐĂNG KHOA
Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế cần khắc phục, như việc chỉ đạo công tác nắm, nghiên cứu, dự báo, đánh giá tình hình có nội dung, có lúc chưa kịp thời; công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng ở cơ sở trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, có lúc, có nơi chưa thật chặt chẽ. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý nội bộ ở một số đơn vị cơ sở chưa tốt; công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm để ngăn chặn, phòng ngừa ở một số nơi chưa sâu; tình trạng đơn thư, tố cáo vượt cấp còn xảy ra. Công tác quản lý, đánh giá cán bộ có nơi, có lúc chưa chặt chẽ, còn để cán bộ vi phạm kỷ luật, pháp luật...
Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các đơn vị Quân đội phải thường xuyên cảnh giác, nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, nhất là những vấn đề phức tạp nảy sinh; kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có đối sách phù hợp, xử lý linh hoạt, đúng đắn các tình huống; kiên quyết không để bị động, bất ngờ; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Chủ động tham mưu, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả nước để xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân; trong đó phải coi trọng hơn nữa xây dựng khu vực phòng thủ quân khu và các tỉnh, thành phố vững chắc. Thực hiện tốt chủ trương kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh, nhất là trên các hướng chiến lược, địa bàn trọng điểm, biên giới, biển đảo. Tập trung xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân. Chủ động, nhạy bén, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; các biểu hiện cơ hội, chủ nghĩa cá nhân, giảm sút niềm tin, mơ hồ, mất cảnh giác; không để suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 16 của Bộ Chính trị về điều chỉnh tổ chức Quân đội gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 6 khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Đây là vấn đề lớn, do vậy, từ Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng đến cấp ủy, chỉ huy các đơn vị và cơ quan chức năng các cấp phải có quyết tâm chính trị rất cao, phương pháp đúng, tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng để có kế hoạch, lộ trình và bước đi phù hợp; lường trước những thuận lợi, khó khăn, dự kiến các vấn đề nảy sinh và hướng giải quyết. Tích cực, chủ động, kiên quyết trong tổ chức thực hiện, nhưng phải kiên trì, đồng bộ, chắc chắn, rút kinh nghiệm chặt chẽ qua từng bước thực hiện, tránh chủ quan, nóng vội; kết hợp tốt công tác tư tưởng, tổ chức và chính sách, giữ vững ổn định tình hình của toàn quân. Trước mắt, tiếp tục điều chỉnh tổ chức biên chế cơ quan chiến lược, chiến dịch, hệ thống nhà trường, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp kinh tế thuần tuý về dịch vụ, thương mại. Việc điều chỉnh tổ chức phải làm cho Quân đội thật sự tinh, gọn, nâng cao được sức mạnh chiến đấu, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, có môi trường văn hóa lành mạnh, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, không để tiêu cực, tệ nạn từ bên ngoài xâm nhập, thẩm thấu, tác động vào nội bộ Quân đội. Cần suy nghĩ để xây dựng được hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới với những nét đặc trưng tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hóa, tính tổ chức, kỷ luật, sức khỏe, tri thức khoa học và trình độ quân sự. Coi đây là giải pháp nền tảng để thực hiện tốt mục tiêu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục - đào tạo, nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học quân sự, nghệ thuật chiến tranh nhân dân; nâng cao sức mạnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân lên một bước mới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy T.Ư với các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Ảnh: ĐĂNG KHOA
Tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Đảng, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả đối ngoại quốc phòng, chú trọng hợp tác quốc phòng song phương đi vào chiều sâu, kịp thời xử lý các vấn đề nảy sinh, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia - dân tộc. Chủ động tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình, tăng cường công tác thông tin đối ngoại quốc phòng. Gắn chặt đối ngoại quốc phòng với đối ngoại của Đảng, Nhà nước, góp phần nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước và Quân đội. Chuẩn bị tốt mọi mặt cho các hội nghị quân sự, quốc phòng khi Việt Nam là Chủ tịch ASEAN vào năm 2020.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh cần tiếp tục coi trọng xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Đảng bộ Quân đội phải tiên phong, gương mẫu thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII và các chủ trương, quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nội bộ đoàn kết, thống nhất; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Xây dựng phương pháp, phong cách công tác khoa học, đổi mới, tập trung, sâu sát, quyết liệt, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, coi trọng hiệu quả, không hình thức. Tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Triển khai thực hiện tốt chiến lược cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược vững vàng, kiên định, gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống, có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, thích ứng tốt với sự phát triển của tình hình, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Chủ động chuẩn bị tốt mọi mặt cho đại hội đảng nhiệm kỳ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.
BẮC VĂN; Ảnh: ĐĂNG KHOA
Báo Nhân Dân 
Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2018 Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 1/11/2019 Rating: 5
Bản quyền thuộc về Dân quân tự vệ Việt Nam online ! © 2018
Phát triển bởi DQTV

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.