Trong năm 2018, hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ của Việt Nam về cơ bản theo đúng kế hoạch đề ra những ngày đầu tiên từ năm 2014 được Bộ Chính trị thông qua và Thủ tướng chấp thuận.