Trên cơ sở kế hoạch phối hợp giữa Ban Dân vận Huyện ủy với Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Dầu Tiếng, thời gian qua, Ban CHQS huyện cùng Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và Khối vận cơ sở đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú trong cán bộ, công chức và quần chúng nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.