Năm 2018, Đảng bộ Quân sự huyện Văn Lãng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện các mặt công tác, bám sát nhiệm vụ chính trị, tổ chức học tập, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật. Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QPQSĐP).