Từ ngày 01/01/2019 Luật Quốc phòng 2018 có hiệu lực