Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Đại hội Hội Nông dân