Theo Luật Công an nhân dân sửa đổi năm 2018 mới được Quốc hội thông qua, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân sẽ là 24 tháng, thay vì 36 tháng như tại Luật Công an nhân dân năm 2014.