Xác định công tác xây dựng, nâng cao chất lượng dân quân tự vệ (DQTV) là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Quảng Ninh đã luôn quan tâm đến công tác xây dựng, củng cố lực lượng dân quân tự vệ theo hướng vững mạnh toàn diện và rộng khắp.